ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดลพบุรีเคยปกคลุมด้วยป่าไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นป่าดิบแล้งผืนใหญ่ในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก ป่าเบญจพรรณ และป่าแดง หรือป่าเต็งรังในเขตเชิงเขา ซึ่งมีอากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการที่ดินเพื่อการเพาะปลูกและอยู่อาศัย ตลอดจนความต้องการผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ก็เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการขาดความรู้ความสำนึกในการใช้ทรัพยากรป่าไม้ ทำให้พื้นที่ป่าของจังหวัดลพบุรีลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสภาพที่ปรากฏทั่วไปในพื้นที่ป่าไม้ทุกแห่งของประเทศ
ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดลพบุรีนับว่ามีสภาพเสื่อมโทรม และปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ของจังหวัด มีการสำรวจทรัพยากรป่าไม้โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมปี พ.ศ. 2525 พบว่าสภาพป่าไม้มีเนื้อที่ร้อยละ 4.69 ของเนื้อที่จังหวัด ต่างกับภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2504 ซึ่งมีเนื้อที่ป่าร้อยละ 33.95 จะเห็นว่าในช่วงเวลา 21 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าไม้ลดลงร้อยละ 29.26 และมีสภาพเป็นป่าที่ถูกทำลายใน 2528 จังหวัดลพบุรีมีเนื้อที่ป่าไม้ 174,375 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 4.50 ของเนื้อที่จังหวัด และในปี 2540 มีการสำรวจพบว่าพื้นที่ป่าได้ถูกบุกรุกทำลายไป จนเหลือป่าที่สมบูรณ์เพียง 123,125 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 3.18 ของพื้นที่จังหวัด จากการที่ป่าไม้ในจังหวัดมีสภาพลดลง กรมป่าไม้จึงได้
อนุรักษ์ป่าที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ไว้ ปัจจุบันมีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 4 แห่ง รวมเนื้อที่ 1,110,108.25 ไร่ (1,776.17 ตร.กม.) ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ได้แก่

               1) ป่าซับลังกา ประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2502) อยู่ในท้องที่อำเภอชัยบาดาล และอำเภอลำสนธิ เนื้อที่ 248,987.50 ไร่ (398.38 ตร.กม.) เป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะทางตอนเหนือซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิ ชนิดไม้มีค่าที่ขึ้นอยู่ได้แก่ แดง ประดู่ เต็ง รัง ตะแบก ตะเคียน ไผ่รวก และมีทรัพยากรแร่ธาตุ ได้แก่ หินปูน สภาพภูมิประเทศทางตอนเหนือเป็นภูเขาสูง ตอนล่างเป็นที่ราบ

                2) ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ประกาศตามกฎกรทะรวง ฉบับที่ 397  (พ.ศ. 2512) อยู่ในท้องที่อำเภอชัยบาดาล อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอโคกสำโรง เนื้อที่ 447,081.25 ไร่ (315.33 ตร.กม.) ชนิดไม้มีค่าที่ขึ้นอยู่ได้แก่ ยาง ตะเคียนหิน มะค่าโมง แดง เต็งรัง และมีทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เช่น แร่เพอร์ไลต์ (perlite) และดินขาว เป็นต้น สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับภูเขา

                 3) ป่าชัยบาดาล ประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับที 1,083 (พ.ศ. 2527) อยู่ในท้องที่อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอลำสนธิ เนื้อที่ 396,562.50 ไร่ (634.50 ตร.กม.) ชนิดไม้มีค่าที่ขึ้นอยู่ได้แก่ แดง มะค่าโมง ประดู่ ข่อยหิน และมีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น หินอ่อน หินปูน สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ

                 4) เขาเพนียด ประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,193 (พ.ศ. 2529) อยู่ในท้องที่อำเภอโคกสำโรง เนื้อที่ 17,477 ไร่ (27.96 ตร.กม.) ชนิดไม้มีค่าที่ขึ้นอยู่ได้แก่ มะค่าโมง มะค่าแต้ เต็ง รัง และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น หินทราย สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาลูกเดียวโดด ๆ
นอกจากนี้ ยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อีก 1 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ และมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s