ยุคใหม่

๔. ยุคใหม่
สังคมไทยทุกภาครวมทั้งภาคใต้ถึงจุดเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอีกครั้งเมื่อไทยเริ่มประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ทำให้กระแสของอารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยมาก ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในภาคใต้ต้องเปลี่ยนแปลงและเกิดผลกระทบต่างๆ ตามมามากมาย
๑) การตั้งถิ่นฐาน ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่ในชนบท มีทั้งบริเวณที่สูงหรือที่เขาควน ที่ราบและชายฝั่งทะเล แต่ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ การตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองที่ขยายตัวสูงขึ้น เพราะการขยายตัวของเศรษฐกิจการค้าที่เพิ่มขึ้นมาก คนไทยเชื้อสายจีนส่วนมากจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตเมืองเพราะประกอบอาชีพด้านค้าขาย ในขณะที่ชนบทเริ่มประสบปัญหาจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล ความเจริญของเมืองและปัญหาความยากจน เป็นปัจจัยผลักดันให้คนในชนบทอพยพเข้ามาทำงานในเมือง ทำให้มีปัญหาตามมาในเขตเมือง เช่น ปัญหาชุมชนแออัด การจราจร อาชญากรรมและยาเสพติด เป็นต้น
๒) วิถีการทำมาหากิน ประชาชนส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่รูปแบบการผลิตเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพเป็นการผลิตเพื่อจำหน่าย ฉะนั้นจึงทำการปรับวิธีการผลิตให้ได้มากๆ เช่น การใช้เครื่องจักร ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกพืชจากสวนผสมหรือหลายชนิดเป็นปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้การพึ่งพาตนเองได้ลดลง ที่สำคัญคือ การปลูกยาง ซึ่งกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ผลผลิตออกมาในลักษณะที่มีความถี่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่น ทำให้การใช้จ่ายในภาคใต้ค่อนข้างสูง ช่วงใดที่ราคายางสูงบริเวณชุมชนจะคึกคักด้วยผู้คน ธุรกิจจะหมุนเวียนมาก แต่ถ้าช่วงใดที่ยางราคาต่ำลงจะทำให้ธุรกิจซบเซา นอกจากนี้ การที่ผลผลิตยางออกค่อนข้างถี่ทำให้สังคมทั่วไปมีการอดออมน้อยกว่าที่ควรเป็น
๓) การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคม จากการที่การผลิตเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อค้าขาย ทำให้
– ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวมีน้อยลง และครอบครัวมีขนาดเล็กลง
– ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน การใช้เวลาร่วมกิจกรรมหรือช่วยเหลือในชุมชนลดลง เพราะต้องใช้เวลาในการทำมาหากินมากขึ้น การช่วยเหลือเปลี่ยนจากการช่วยแรงงานเป็นการช่วยด้วยเงิน
– ความสัมพันธ์กับคนนอกชุมชน มีการติดต่อกันมากกว่าเดิม ทำให้เกิดการรับความคิดหรือสิ่งต่างๆ เข้าชุมชน เป็นผลให้แนวความคิดหรือวิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนจากเดิม

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s