ข้อสอบ

1.หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร

ก.ไว้ซื้อขายในตลาดมืดแถบชายแดน

ข.เป็นสิ่งยืนยันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต

ค.นำมาตีความและวิเคราะห์เพื่อศึกษาเรื่องราวในอดีต

ง.ไว้เป็นของประดับบ้านเพื่อบ่งบอกถึงความมั่งมีของเจ้าของบ้าน

2.หลักฐานก่อนประวัติศาสตร์ตรงกับข้อใด

ก.ศิลาจารึก

ข.คัมภีร์ใบลาน

ค.จดหมายส่วนตัว

ง.ซากโครงกระดูกมนุษย์

3.ยุคสุดท้ายของสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือยุคใด

ก.ยุคสำริด

ข.ยุคเหล็ก

ค.ยุคหินใหม่

 ง.ยุคหินกลาง

4.อารยธรรมตะวันออกหมายถึงอารยธรรมใด

ก.อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

ข.อารยธรรมอียิปต์

ค.อารยธรรมกรีก – โรมัน

ง.อารยธรรมจีน – อินเดีย

5.หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดที่ไม่จัดเป็นหลักฐานชั้นต้น

ก.จารึก

ข.จดหมายเหตุ

ค.โบราณสถาน  โบราณวัตถุ

ง.ตำนาน

6.หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นใดที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

ก.นิทานพื้นบ้าน

ข.ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง

ค.พงศาวดาร

ง.บันทึกของชาวต่างชาติ

7.หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของกฎหมายสากลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคือหลักฐานใด

ก.ประมวลกฎหมายของจักรพรรดิฮัมมูราบี

ข.กฎหมายสิบสองโต๊ะของโรมัน

ค.กฎหมายตราสามดวงของประเทศไทย

ง.กฎหมายรัฐธรรมนูญ

8.การวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ก.เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

ข.เพื่อเป็นการให้ความกระจ่างแก่ผู้ศึกษา

ค.เพื่อพิจารณาว่าหลักฐานนั้นให้ข้อมูลหรือข้อสนเทศใดบ้าง

ง.เป็นเครื่องตัดสินใจในการเลือกศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

9.กระบวนการที่สำคัญที่สุดในการศึกษาประวัติศาสตร์คือข้อใด

ก.การตั้งข้อสมมติฐาน

ข.การกำหนดหัวข้อที่จะศึกษา

ค.การตีความของเหตุการณ์

ง.การค้นหาข้อมูล

10.ในการกำหนดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ต้องการศึกษา ควรคำนึงถึงข้อใดเป็นสำคัญ

ก.ศึกษาเฉพาะเรื่องที่ทันสมัยเท่านั้น

ข.เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญไปทั่วโลก

ค.ต้องการศึกษาเรื่องใด  ในด้านใด  และเพื่อรู้อะไร

ง.เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเคยให้ความสนใจมากในอดีต

11.วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอน

ก. 2 ขั้นตอน                ข. 3 ขั้นตอน              ค. 4 ขั้นตอน            ง. 5 ขั้นตอน

12.การกำหนดหัวข้อใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่เป็นไปได้น้อยที่สุด

ก.การศึกษาความเป็นอยู่ของมนุษย์ยุคหินของประเทศไทย

ข.การศึกษาความเป็นมาของมนุษย์ต่างดาว

ค.การศึกษานโยบายเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัฐบาลทักษิณ

ง.การศึกษานโยบายการต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

13.วิธีการค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องทางประวัติศาสตร์ควรทำอย่างไร

ก.ค้นข้อมูลเฉพาะเรื่องที่ตนศึกษา

ข.ค้นเฉพาะข้อมูลที่เป็นเอกสาร

ค.ค้นข้อมูลให้หลากหลายและในเรื่องใกล้เคียง

ง.ค้นข้อมูลให้หลากหลายและเพียงพอ

14.การตีความหลักฐานในวิธีการทางประวัติศาสตร์  ควรมีหลักการอย่างไร

ก.การทำด้วยใจเป็นการ

  ข.ตีความตามหลักที่พบ

ค.ตีความตามความเห็นของคนส่วนใหญ่

ง.ตีความตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

15.การวิพากษ์หลักฐานหรือการประเมินค่าทางหลักฐาน หลักฐานใดควรจะให้ความเชื่อถือมากที่สุด

ก.โบราณสถานที่พบ

ข.โบราณวัตถุต่างๆ

ค.ตำนาน

ง.บันทึก   งานเขียน

16.ในการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์  หลักฐานที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือหลักฐานประเภทใด

ก.หลักฐานชั้นต้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ข.หลักฐานชั้นต้นที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ค.หลักฐานชั้นรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ง.หลักฐานชั้นรองที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

17.ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้มีความน่าเชื่อถือ  ควรจะมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลใด

ก.วิเคราะห์เฉพาะหลักฐานชั้นต้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ข.วิเคราะห์เฉพาะหลักฐานชั้นต้นที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ค.วิเคราะห์เฉพาะหลักฐานชั้นรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ง.วิเคราะห์รวมกันทั้งหลักฐานชั้นต้นและชั้นรอง

18.ในการศึกษาประวัติศาสตร์ขั้นตอนใดที่คิดว่ามีความสำคัญมากที่สุด

ก.การรวบรวมข้อมูล

ข.การตีความหลักฐาน

ค.การประเมินค่าหลักฐาน

ง.ทุกขั้นตอนรวมกัน

19.วิธีการทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนใดที่จะทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์หยุดลงหรือดำเนินการต่อได้

ก.การกำหนดหัวข้อ

ข.การค้นหาข้อมูล

ค.การประเมินคุณค่าหลักฐาน

ง.การตีความหลักฐาน

20.การนับศักราชตามแบบพุทธศักราช   เริ่มนับเมื่อใด

ก.เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้

ข.เมื่อพระพุทธเจ้าปฐมเทศนา

ค.เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวช

ง.เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน

21.การนับศักราชแบบพุทธศักราช  เกิดขึ้นในประเทศใด

ก.ประเทศจีน

ข.ประเทศอินเดีย

ค.ประเทศศรีลังกา

ง.ประเทศพม่า

22.ปัจจุบันการนับศักราชแบบคริสต์ศักราชมีการใช้อย่างแพร่หลายในภูมิภาคใดมากที่สุด

ก.ทวีปแอฟริกา

ข.ทวีปยุโรป

ค.ทวีปเอเชีย

ง.ทวัปออสเตรเลีย

23.ปัจจุบันการนับศักราชแบบใดได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกปัจจุบัน

ก.พุทธศักราช                                                      ข.คริสต์ศักราช

ค.มหาศักราช                                                       ง.จุลศักราช

24.การนับศักราชแบบใดของไทยที่ปัจจุบันไม่นิยมนำมาใช้

ก.จุลศักราช – มหาศักราช

ข.คริสต์ศักราช – จุลศักราช

ค.จุลศักราช – รัตนโกสินทร์ศก

ง.รัตนโกสินทร์ศก – มหาศักราช

25.มหาศักราชที่  1 ตรงกับพุทธศักราชที่เท่าใด

ก.พุทธศักราชที่  621                                         ข.พุทธศักราชที่   622

ค.พุทธศักราชที่  623                                         ง.พุทธศักราชที่    624

26.ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของยุโรป

ก.ลัทธิพาณิชย์นิยม

ข.การปฏิรูปศาสนา

ค.การค้นพบดินแดนใหม่ๆ

ง.การเดินเรือติดต่อกับทวีปเอเชียโดยตรง

27.สมัยภูมิธรรมหรือยุคแห่งการรู้แจ้ง เป็นยุคที่ประชาชนยุโรปให้ความสนใจเรื่องอะไรมากที่สุด

ก.เหตุผล             ข.จริยธรรม                ค.ตรรกวิทยา              ง.วิทยาศาสตร์

28.การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ หรือ Glorious  Revolution  เกิดขึ้นในประเทศใด

ก.รัสเซีย             ข.สเปน                        ค.อังกฤษ                   ง.ฝรั่งเศส

29.สงครามครูเสด  อาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน   แต่ก็ยังมีผลดีคือสิ่งใด

ก.ลดจำนวนประชากรโลก

ข.แสวงหาเส้นทางการค้าทางทะเล

ค.ฟื้นฟูศิลปวิทยาแบบกรีก – โรมัน

ง.การผสมผสานอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก

30.การแบ่งยุคสมัยทางประวติศาสตร์สากลแบ่งเป็นกี่ยุคสมัย

ก. 2 ยุคสมัย           ข. 3 ยุคสมัย              ค. 4 ยุคสมัย              ง. 5 ยุคสมัย

31.การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์กี่ลักษณะ

ก. 1 ลักษณะ           ข. 2 ลักษณะ             ค. 3 ลักษณะ              ง. 4 ลักษณะ

32.พงศาวดารในประวัติศาสตร์ไทยจะเป็นการบันทึกเรื่องราวของบุคคลใดเป็นสำคัญ

ก.พระมหากษัตริย์                                                 ข.พระสงฆ์

ค.ประชาชนทั่วไป                                                  ง.ทหาร

33.การศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดของกรุงรัตนโกสินทร์

ก.รัชกาลที่  3                                                   ข.รัชกาลที่  4

ค.รัชกาลที่  5                                                   ง.รัชกาลที่  6

34.การศึกษาประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเนื่องมาจากเหตุผลในข้อใด

ก.การเกิดภัยคุกคามของจักรวรรดิตะวันตก

ข.การเกิดโรคระบาดในประเทศไทย

ค.การเกิดความแตกแยกภายในชาติ

ง.การเกิดภาวะความอดอยากในประเทศไทย

35.บิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ไทยหมายถึงบุคคลใด

ก.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข.สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ค.กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ง.กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์

36.การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในสมัยประวัติศาสตร์จะใช้เกณฑ์ตามข้อใด

ก.มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้สื่อสารกัน

ข.มนุษย์ยังไม่ภาษาเป็นของตนเอง

ค.มนุษย์รู้จักแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยเงิน

ง.มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม

37.การแบ่งชนชั้นในสังคมไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศใด

ก.ประเทศอินเดีย                                                 ข.ประเทศจีน

ค.ประเทศเขมร                                                   ง.ประเทศสหรัฐอเมริกา

38.ใครคือผู้สนับสนุนแนวคิดเรื่องคนไทยมีถิ่นกำเนิดในบริเวณมณฑลเสฉวน

ก.ขจร   สุขพานิช                                               ข.กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ค.แช่ม   บุญนาค                                                ง.ขุนวิจิตรมาตรา

39.หนังสือสยามกับสุวรรณภูมิของหลวงวิจิตรวาทการ  เป็นการแสดงถึงความเชื่อในเรื่องถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ในบริเวณใด

ก.เทือกเขาอัลไต                                                 ข.มณฑลเสฉวน

ค.ตอนใต้ของจีน                                                  ง.แหลมมลายู

40.แนวคิดในเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยปัจจุบัน  มีผู้คิดค้นไว้กี่แนวคิด

ก. 2 แนวคิด            ข. 3 แนวคิด            ค. 4 แนวคิด          ง. 5  แนวคิด

41.การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  เกิดขึ้นภายหลังการเกิดเหตุการณ์ใด

ก.สงครามโลกครั้งที่ 1

ข.สงครามโลกครั้งที่ 2

ค.สงครามเกาหลี

ง.สงครามเวียดนาม

42.คณะผู้ก่อการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2475 บุคคลใดมีบทบาทสำคัญที่สุด

ก.พระยาพหลพลพยุหเสนา

ข.จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์

ค.จอมพลแปลก

ง.พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

43.พรรคการเมืองที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดของไทยที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันคือพรรคใด

ก.พรรคชาติไทย

ข.พรรคประชาธิปัตย์

ค.พรรคไทยรักไทย

ง.พรรคมหาชน

44.หัวหน้าคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนที่มีบทบาทสำคัญคือใคร

ก.นายควง   อภัยวงศ์

ข.พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

ค.พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา

ง.หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

45.ปัจจุบันประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาแล้วกี่ฉบับ

ก.13 ฉบับ          ข. 14  ฉบับ          ค.15  ฉบับ          ง.18  ฉบับ

46.สกุลเงินพดด้วงที่มีค่าน้อยที่สุดในสมัยสุโขทัยคือหน่วยใด

ก.สลึง                 ข.พดด้วง             ค.บาท                  ง.เบี้ยหอย

47.สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ไทยยินยอมที่จะทำสัญญาเบาว์ริ่งกับอังกฤษในปี พ.ศ. 2398  คือเรื่องใด

ก.ไทยจะได้รับผลประโยชน์ทางการค้าสูงสุด

ข.ไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีกับอังกฤษ

ค.กลัวภัยคุกคามที่มาจากชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะอังกฤษ

ง.ไทยต้องการขยายการค้ากับชาติตะวันตกมากขึ้น

48.สัญญาเบาว์ริ่งที่ไทยทำกับอังกฤษในปี พ.ศ. 2398 มีลักษณะอย่างไร

ก.ไทยได้เปรียบอังกฤษ

ข.ไทยเสียเปรียบอังกฤษ

ค.เป็นสัญญาที่ได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน

ง.เป็นสัญญาที่ไม่ชัดเจนบางครั้งไทยก็เสียเปรียบบางครั้งไทยก็ได้เปรียบอังกฤษ

49.พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดที่ทรงเสด็จออกผนวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระองค์แรก

ก.พระมหาธรรมราชาที่  1                                   ข.พระมหาธรรมราชาที่  2

ค.พระมหาธรรมราชาที่  3                                   ง.พระมหาธรรมราชาที่  4

50.การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกไปยังดินแดนต่างๆเกิดขึ้นในยุคใด

ก.ยุคกรีก                                               ข.ยุคโรมัน

ค.ยุคกลาง                                              ง.ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ

51.ประเทศต่างๆเกือบทั่วโลกดัรับเอกราชคืนจากชาติตะวันตก  ภายหลังการสิ้นสุดของเหตุการณ์ใดมากที่สุด

ก.สงครวามโลกครั้งที่ 1

ข.สงครามโลกครั้งที่ 2

ค.สงครามเย็น

ง.สงครามเวียดนาม

52.ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่  คือประเทศใด

ก.อังกฤษ

ข.ฝรั่งเศส

ค.สหรัฐอเมริกา

ง.เยอรมนี

53.เหตุการณ์ใดที่เป็นผลซึ่งเกิดมาจากลัทธิชาตินิยม

ก.สงครามโลกครั้งที่ 1                                      ข.สงครามครูเสด

ค.สงครามโลกครั้งที่ 2                                      ง.สงครามเย็น

54.การล่มสลายของสหภาพโซเวียตมีสาเหตุสำคัญมาจากความอ่อนแอทางด้านใดมากที่สุด

ก.ความอ่อนแอทางด้านการทหาร

ข.ความอ่อนแอทางด้านเศรษฐกิจ

ค.ความอ่อนแอของระบบการเมืองการปกครอง

ง.ความอ่อนแอทางด้านสังคมวัฒนธรรม

55.เหตุการณ์สำคัญซึ่งบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของยุคกลางเข้าสู่ความ “สมัยใหม่” ของยุโรป ได้แก่เหตุการณ์ใด

ก.สงครามครูเสด

ข.การปฏิวัติอุตสาหกรรม

ค.สงครามโลกครั้งที่ 1

ง.สงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส

56.การปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะแรกประเทศใดที่มีความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากที่สุด

ก.ประเทศฝรั่งเศส                                           ข.ประเทศอังกฤษ

ค.ประเทศเยอรมัน                                          ง.ประเทศอิตาลี

57.สงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลต่อโลกตะวันออกโดยตรงในข้อใด

ก.การเกิดสมาคมซีโต

ข.การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์

ค.การเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

ง.การสิ้นสุดยุคอาณานิคม

58.ภาวะสงครามเย็นเป็นความขัดแย้งทางด้านใดของประเทศคู่กรณี

ก.การแย่งชิงดินแดน

ข.อุดมการณ์ทางการเมือง

ค.ความขัดแย้งทางศาสนา

ง.ความขัดแย้งทางวิทยาศาสตร์

59.เหตุการณ์การก่อการร้ายเมื่อวันที่  11 กันยายน  ค.ศ. 2001 ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดมาจากความไม่พอใจสหรัฐในเรื่องใดมากที่สุด

ก.การได้เปรียบดุลการค้าทั่วโลก

ข.การขยายอิทธิพลของสหรัฐเข้าไปยังดินแดนต่างๆ

ค.การเป็นชาติมหาอำนาจเพียงชาติเดียวในโลก

ง.การเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านต่างๆสูงที่สุดในโลก

60.รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยประกาศใช้สมัยนายกรัฐมนตรีท่านใด

ก.พระยาพหลพลพยุหเสนา

ข.นายปรีดี     พนมยงค์

ค.พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

ง.จอมพลแปลก   พิบูลสงคราม

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s