เฉลยข้อสอบ

 

1. การแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ตะวันออกแตกต่างจากการแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ตะวันตกอย่างไร

         ประวัติศาสตร์ตะวันออกแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตามช่วงเวลาของแต่ละราชวงศ์หรือศูนย์กลางอำนาจเป็นเกณฑ์ ส่วนประวัติศาสตร์ตะวันตกใช้เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัย    

2. ลัทธิขงจื๊อมุ่งเน้นในเรื่องอะไร

         ลัทธิขงจื๊อมุ่งแก้ไขปัญหาทางการเมืองและสังคมของจีน เน้นให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย โดยถือหลักการเรื่องมนุษยธรรมและจารีตประเพณี ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสัมพันธภาพ 5 ประการ   

3. ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมโรมันคืออะไร

        สถาปัตยกรรมโรมันมักสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของรัฐและประโยชน์ใช้สอยของสาธารณชน เน้นความใหญ่โตและแข็งแรง ใช้ประตูโค้งและหลังคาโดมเป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม  

4. การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อการเมืองอย่างไร

       ชนชั้นกลางกลายเป็นกลุ่มนักการเมืองที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในประเทศต่าง ๆ ส่วนพวกชนชั้นกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้เรียกร้องสิทธิในการปกครองด้วย จนกระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ประชาชนทั่วไปมีสิทธิในการเลือกตั้ง 

5. เลขาธิการคนปัจจุบันขององค์การสหประชาชาติคือใคร และเข้ารับตำแหน่งเมื่อไร

     เลขาธิการคนปัจจุบันขององค์การสหประชาชาติ คือ นายบัน คีมูน ชาวเกาหลีใต้ ได้เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ ค.ศ. 2007  

 6.ให้ใส่เครื่องหมาย (X)  หน้าข้อที่ผิด   และใส่เครื่องหมาย (/)  หน้าข้อที่ถูกต้อง

(   )    เหตุการณ์ก่อการร้ายวันที่  11  กันยายน   ปี ค.ศ. 2001 เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา

X  )    ผู้ก่อการร้ายในเหตุการณ์วันที่  11  กันยายน  2001 สวนใหญ่เป็นชาวแอฟริกา

X  )    สงครามระหว่างสหรัฐ –  อิรักเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550

  /  )    ปัจจุบันเหตุการณ์สงครามระหว่างสหรัฐกับอิรักได้สิ้นสุดลงไปแล้ว

)    ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ที่ในปัจจุบัน

7.ให้นำหัวข้อด้านขวามือมาเติมในช่องว่างหน้าหัวข้อทางด้านซ้ายมือให้ถูกต้อง

(  ก.  )    การไปอัญเชิญเอาพระพุทธศาสนามาประดิษฐานที่สุโขทัยครั้งแรก     ก.พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

(   ง.  )    ไพร่                                                                    ข.ชนชั้นทาส

(  จ.  )    ชนชั้นสูงสุดของอยุธยา                                                 ค.ประกาศเลิกไพร่และเลิกทาส

(  .  )    ชนชั้นต่ำสุดในสังคมไทย                                               ง.ประชาชนทั่วไป

(  ค.  )    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                               จ.ชนชั้นเจ้านาย

8.ให้เติมข้อความลงในช่องว่างให้ได้ประโยคที่ถูกต้องและสมบูรณ์

– อาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่บนที่ราบของแม่น้ำ ปิง  วัง ยมและน่าน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เป็นอย่างยิ่ง

– เดิมเมืองสุโขทัยตกอยู่ใต้อิทธิพลของ  ขอม และต่อมา  พ่อขุนบางกลางหาว  เจ้าเมืองราดและ  พ่อขุนผาเมือง  เจ้าเมืองบางยางทำการ ขับไล่ขอม  ออกจากสุโขทัยและได้  สถาปนากรุงสุโขทั เป็นราชธานีของไทยนับเวลาถึง  200 ปีโดยมีราชวงศ์   พระร่วง ปกครอง  มีพระมหากษัตริย์จำนวน 2 พระองค์

– การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเกิดขึ้นในรัชกาลที่  7 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหา ทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีคณะบุคคลที่เรียกว่า คณะราษฎร  เป็นผู้ก่อการ

9.จงอธิบายรูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกมาพอเข้าใจ

      รูปแบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก  เป็นรูปแแบบการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้น  กษัตริย์และประชาชนมีความใกล้ชิดกันอย่างมาก   โดยเรียกกษัตริย์ว่าพ่อขุนซึ่งเปรียบเสมือนพ่อและประชาชนจะเปรียบเสมือนลูก

10.จงบอกเหตุผลที่แนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่แถบเทือกเขาอัลไตไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรในปัจจุบัน

  เนื่องจากแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่แถบเทือกเขาอัลไต  เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในยุคที่รัฐบาลกำลังประกาศใช้นโยบายชาตินิยมที่ต้องการสร้างความภาคภูมิใจในชาติ  ประกอบกับเทือกเขาอัลไตตั้งอยู่ในเขตอากาศหนาวเย็น   ไม่เหมาะกับการเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์  มีระยะทางที่อยู่ห่างไกลจากไทย  เส้นทางอพยพทุรกันดารต้องผ่านทั้งเขตทะเลทรายและภูเขาสูง  จึงไม่ได้รับการยอมรับมากนัก

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s